ALGEMENE VOORWAARDEN 2023 VOOR DE CURSUSSEN EN WORKSHOP’S VAN: JELLZ®- COSMETICS

 

Artikel 1 – Aanmelding

1.De deelnemer verklaart 16 jaar of ouder te zijn op het moment van de inschrijving.

Door de online inschrijving, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die door JELLZ®- cosmetics  worden georganiseerd.

2. Na ontvangst van de betaling via onze webshop en inschrijving is er een overeenkomst tot stand gekomen met JELLZ® - Cosmetics.

3. De overeenkomst heeft betrekking op de cursus die is geboekt alsmede op de inhoud van beschikbare trainingsinformatie.

4. Deze Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst.

 

Artikel 2 - Bewijs van inschrijving:

Na de inschrijving ontvangt de cursist een bewijs van inschrijving via email.

 

Artikel 3 - Betaling lesgeld:

1. Het verschuldigde lesgeld dient ten aller tijde via de webshop van JELLZ® - Cosmetics. te worden voldaan.

2. De deelnemer is aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres.

3. In geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het lesgeld kan JELLZ® - Cosmetics. 

de deelnemer deelname aan de training ontzeggen.

4. Bij blijvende niet - of onvolledige nakoming van de betalingsverplichting wordt de overeenkomst ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de deelnemer.

 

Artikel 4 - Annulering van de aanmelding:

1. Wanneer een deelnemer niet kan deelnemen aan de training kan hij/zij deze steeds uitstellen naar een volgende datum.

Dit dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan JELLZ® - Cosmetics.

Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training waarvoor men zich heeft ingeschreven worden administratieve kosten aangerekend van 30% van het totale lesgeld.

-Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de lessen, zal 50% van het totale lesgeld in rekening worden gebracht.

-Bij annulering binnen 24 uur zal 75 % van het totale lesgeld in rekening worden gebracht.

-Met totale lesgeld wordt bedoeld de normale cursusprijs die wordt gehanteerd voor een cursus zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden.

-Tijdelijke kortingen op het lesgeld hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot gevolg.

-Indien vóór aanvang van de cursus of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstel is ontvangen is de student de volledige 100% cursusgeld verschuldigd.

2 JELLZ® - Cosmetics.

behoudt zich het recht voor een training wegens gebrek aan voldoende deelnemers of bij interne calamiteiten binnen ons bedrijf de training te annuleren.

De deelnemers worden tijdig, doch uiterlijk één week voor de geplande aanvang van de training, hiervan op de hoogte gesteld.

Reeds betaalde lesgelden, leidt niet tot restitutie, maar zullen worden aangewend ten behoeve van een volgende datum waarop de training plaatsvindt.

 

Artikel 5 - Tussentijds beëindigen van de cursus:

1. Tussentijdse beëindiging van de cursus leidt niet tot restitutie van het lesgeld.

2. Tussentijds beëindigen van de cursus leidt in alle gevallen tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 6 – Verzuim:

Het verzuim van lessen geeft géén recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het lesgeld.

 

Artikel 7 - Auteursrecht cursusmateriaal/eigendomsrecht:

1. De deelnemer verkrijgt het eigendom van het cursusmateriaal na volledige betaling ervan.

2. Op het cursusmateriaal rust het auteursrecht.

3. Niets uit dit cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Artikel 8 – Schade:

1. De deelnemer is ten allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door deelnemer wordt

toegebracht aan de organisatie alsmede voor schade toegebracht aan derden.

Model zijn is op eigen risico!

2. Ook is de deelnemer ten allen tijde aansprakelijk voor schade toegebracht aan apparatuur of meubilair.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid:

Groothandel/opleidingspunt  JELLZ® - Cosmetics is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na de opleidingen of voor het verkeerd gebruik van producten, door cursisten of model.

Groothandel/opleidingspunt  JELLZ® - Cosmetics aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet te behalen rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.

 

Artikel 10 - Diploma’s en Certificaten:

1. Na het afronden van de cursus ontvang je een certificaat.

Dit certificaat ontvang je op het einde van de cursusdag.

2. Aan diploma’s en certificaten van JELLZ®- Cosmetics kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 11 - Persoonsgegevens en privacy:

De deelnemer voorziet JELLZ® - Cosmetics , bij inschrijving van alle gegevens, waarvan JELLZ® - Cosmetics.. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van het trainingsbeleid.

JELLZ® - Cosmetics  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de deelnemer volgens de richtlijnen van de Wet Algemene Verordening Persoons Gegevens.

Zie hiervoor ook :https://www.jellz-cosmetics.com/algemene-verordening-gegevensbescherming/

 

Artikel 12 – Geheimhouding:

1.JELLZ® - Cosmetics  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de deelnemer heeft meegedeeld tijdens en voor aanvang van de cursus.

Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de deelnemer is meegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. De geheimhoudingsplicht vervalt, indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak  JELLZ® - Cosmetics. verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 13 - Overige bepalingen:

1.JELLZ® - Cosmetics,  is nimmer aansprakelijk voor diefstal van eigendommen dan wel schade aan eigendommen van deelnemers gedurende hun aanwezigheid op het terrein of in de gebouwen waar JELLZ® - Cosmetics de cursus verzorgt.

2. Uitsluitend het Nederlands Recht is van toepassing.

Geschillen welke enkel van praktische aard zijn, zullen in eerste instantie aanleiding geven tot een intern overleg!

3. Alle geschillen voorvloeiend of in verband met deze voorwaarden en de overeenkomst worden beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Nijmegen, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.

 

 

Identiteit van de ondernemer

JELLZ®-Cosmetics

6658 GH Beneden Leeuwen

Tel : +31(0)651160080 

E-mail: info@jellz-cosmetics.com

KvK-nummer: 10012300

BTW-ID: NL001913571B90