ALGEMENE VOORWAARDEN / INFORMATIE WEBSHOP -ZAKELIJKE KOPERS OP AFSTAND 2022 


JELLZ®- Cosmetics is een snelgroeiend internationaal online wenkbrauw henna merk met een uitgebreid assortiment aan ; Wenkbrauw henna producten, Wimper producten, Wenkbrauw cosmetica en Wenkbrauw accessoires .

Onze producten brengen wij middels een selectief distributiestelsel en via online verkoop op de markt.

Wij ontvangen meerdere malen aanvragen om partner te worden van JELLZ®- Cosmetics.

Helaas kunnen wij deze aanvragen  niet altijd positief beantwoorden omdat deze bedrijven niet passend zijn binnen het concept van JELLZ®.

Via deze weg willen wij jullie bedanken voor het vertrouwen in JELLZ®- Cosmetics en kijken wij uit naar een mooie samenwerking.

 

 


 

ALGEMENE  VOORWAARDEN KOOP OP AFSTAND JELLZ® - Cosmetics.

 

HOOFDSTUK 1 KOOP OP AFSTAND ARTIKEL 1 

 

DEFINITIES 1. “Voorwaarden”: de meest recente versie van de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor koop op afstand van JELLZ® - Cosmetics;

 

2. “Consument”: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 

3. “Derde”: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, inclusief de Consument, niet zijnde de eindgebruiker;

 

4. “Dag”: kalenderdag;

 

5. “Koper”: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, inclusief de Consument, die een order aan JELLZ®- Cosmetics verstrekt, dan wel haar aanbod accepteert inzake de levering van producten die door JELLZ®- Cosmetics worden aangeboden;

 

6. “JELLZ® - Cosmetics ”: Is een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid, opgericht volgens Nederlands recht, inclusief alle concernvennootschappen

 

7. “Overeenkomst”: individuele koopovereenkomst gesloten tussen Partijen;

 

8. “Overeenkomst op afstand”: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door JELLZ® - Cosmetics georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten, zonder de fysieke aanwezigheid van Partijen, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

9. “Partijen”: JELLZ® - Cosmetics en Koper;

 

10. “Product”: alle producten, goederen en items aangeboden door JELLZ® - Cosmetics op het gebied van wenkbrauw en wimper producten en bijpassende cosmetica, en wenkbrauw en wimper tools, wenkbrauw henna en verf producten.

 

11. “Schriftelijk”: per post of e-mail bericht;

 

12. “Website”: de webshop van JELLZ® - Cosmetics waarop producten worden aangeboden die door klanten kunnen worden afgenomen.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

 

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JELLZ®- Cosmetics en op elke gesloten dan wel nog te sluiten overeenkomst op afstand, met uitsluiting van andere voorwaarden en condities, tenzij JELLZ® - Cosmetics uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard, dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn.

 

1.De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende Overeenkomst. Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Een Koper die eenmaal onder de gelding van deze voorwaarden van JELLZ®- Cosmetics heeft gekocht, wordt geacht bij eventueel daarna door de koper geplaatste bestellingen dan wel aangegane onderhandelingen stilzwijgend met toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige bestelling schriftelijk is bevestigd.

 

2.Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal JELLZ® - Cosmetics voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de voorwaarden bij JELLZ® - Cosmetics zijn in te zien waarbij zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

4. Indien een der bepalingen uit de overeenkomst, dan wel deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de overeenkomst en voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling.

 

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

 

1. Alle aanbiedingen van JELLZ®- Cosmetics, en tevens de daarbij door JELLZ®- Cosmetics verstrekte prijzen en overige gegevens, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend en binden JELLZ® - Cosmetics niet.

 

2. De Overeenkomst tussen JELLZ®- Cosmetics en koper komt eerst tot stand nadat JELLZ® - Cosmetics de aan haar gegeven bestelling per webshop bestelling heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd. De bevestiging van JELLZ®- Cosmetics wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de koper binnen drie dagen na ontvangst van de bevestiging aan JELLZ® - Cosmetics uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht. In ieder geval wordt de overeenkomst eveneens geacht tot stand te zijn gekomen, indien JELLZ® - Cosmetics de uitvoering van de bestelling ter hand neemt, in verband met spoedeisendheid van de bestelling. In dat geval zal de door JELLZ® - Cosmetics aan de koper toe te zenden factuur gelden als bevestiging. De koper heeft alsdan geen mogelijkheid tegen die bevestiging te protesteren.

 

3. JELLZ® - Cosmetics is op geen enkele wijze aansprakelijk en nergens toe gehouden indien het geleverde op enigerlei wijze afwijkt van afbeeldingen voorkomende op de website, sociale media's zijdens JELLZ® - Cosmetics, en evenmin voor daarin dan wel daarbij weergegeven kleuren-, maat-, gewicht- en andere specificaties en bijzonderheden.

 

4. JELLZ® - Cosmetics behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in de artikelen die zijn afgebeeld in haar catalogus, brochures en andere drukwerken alsmede op haar Website, sociale media’s en om die daarin c.q. daarop afgebeelde artikelen uit het assortiment te verwijderen.

 

5. De Koper geeft JELLZ® - Cosmetics nu reeds voor alsdan toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en ter zake hiervan telkens per deelaflevering de koper afzonderlijk te factureren. Iedere deelaflevering geldt als afzonderlijke aflevering in de zin van deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 4 PRIJS EN BETALINGEN;

 

1. De prijzen genoemd op de Website of de prijs die is overeengekomen met JELLZ® -Cosmetics, zijn in Euro (€), inclusief BTW voor Nederlandse bedrijven(in geval van consumentkoop inclusief BTW) en exclusief BTW voor buitenlandse bedrijven, maar exclusief verzendkosten.

 

2. JELLZ® -Cosmetics, heeft ten allen tijde het recht om de prijzen van de producten aan te passen.

 

3. JELLZ® -Cosmetics, heeft te allen tijde het recht om te bepalen dat bepaalde producten slechts vanaf een minimum hoeveelheid zullen worden geleverd.

 

4. De Koper kan geen rechten ontlenen aan bonussen of kortingen die in het verleden door JELLZ® - Cosmetics, zijn gegeven.

 

5. De Producten die besteld zijn via de onze website worden direct bij het afronden van de bestelling betaald door middel van een betaalmethode die op de website staat vermeld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook verricht, van koper in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

 

6. JELLZ® -Cosmetics, is ten allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van koper te verlangen, waarbij JELLZ® -Cosmetics, gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien koper aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van JELLZ® -Cosmetics, vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.

 

7. Indien koper niet binnen de overeengekomen fatale termijn betaalt, is deze automatisch in verzuim en dient deze aan JELLZ® -Cosmetics, een rentevergoeding te voldoen gelijk aan de wettelijke rente als bepaald in artikel 6:119 BW indien het een handelsovereenkomst betreft zoals in dat artikel bepaald.

 

8. De kosten van buitengerechtelijke invordering dient koper die in verzuim is geheel aan JELLZ® - Cosmetics, te vergoeden. De vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten die een koper moet voldoen, wordt vastgesteld conform de staffel als vastgelegd in artikel 2 van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Op basis van dit besluit bedraagt de minimum vergoeding van incassokosten €40,-. De buitengerechtelijke incassokosten voor een onderneming, niet zijnde een natuurlijk persoon of een eenmanszaak, bedragen 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimale vergoeding van €150,-.

 

9. Indien koper in verzuim geraakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van koper, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van koper, zijn vanaf dat moment alle bij JELLZ® -Cosmetics, op openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

ARTIKEL 5 LEVERING BEDRIJFSMATIGE KOPER;

 

1.De door JELLZ® -Cosmetics opgegeven termijn van levering gaat pas in nadat JELLZ® -Cosmetics de bestelling schriftelijk of per e-mail zal hebben bevestigd. De opgegeven termijnen zijn geheel vrijblijvend, hoezeer JELLZ® -Cosmetics ook al het mogelijke zal doen om aflevering binnen de overeengekomen termijn te realiseren.

 

2. Indien een levering onverhoopt niet binnen de opgegeven termijn mocht kunnen geschieden, dan kan JELLZ® -Cosmetics daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft de koper nimmer recht op (gedeeltelijke) niet-nakoming van enige jegens JELLZ® -Cosmetics aangegane verplichting, waaronder nadrukkelijk begrepen betalingsverplichtingen, noch aanspraak op enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van JELLZ® -Cosmetics, fouten van diens niet leidinggevende personeelsleden hieronder nadrukkelijk niet begrepen.

 

3. Uitstel van een leveringstermijn op verzoek van koper kan slechts geschieden met uitdrukkelijke Schriftelijke of per e-mail bevestigde toestemming van JELLZ® -Cosmetics , onder de voorwaarde dat de koper het aan JELLZ® -Cosmetics, verschuldigde bedrag voor de in eerste instantie overeengekomen datum voldoet alsmede onder de voorwaarde dat aan het uitstel verbonden kosten en verliezen volledig voor rekening van de koper blijven waarbij de door JELLZ® -Cosmetics aan koper te verstrekken kostenopgave bindend is voor de koper.

 

4. Het moment waarop de producten beschikbaar worden gesteld aan de koper, magazijn of andere opslagplaats, wordt gezien als het moment van levering en het moment waarop het risico van de producten overgaat van JELLZ® -Cosmetics. Dit geldt ook als de koper weigert om de producten in ontvangst te nemen. JELLZ® -Cosmetics kan onmiddellijk betaling opeisen. JELLZ® -Cosmetics zal de producten op kosten en risico van de koper opslaan tot nadere berichtgeving.

 

5. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal transport op kosten en risico van de koper plaatsvinden, zelfs indien de vervoerder expliciet heeft bepaald dat alle verzendingsdocumenten moeten vermelden dat alle schade of verlies voortvloeiend uit het transport op kosten en risico van JELLZ® -Cosmetics is.

 

6. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, bepaalt JELLZ® -Cosmetics de vervoerswijze en het vervoersmiddel naar beste weten kiezen, zonder aansprakelijk te zijn voor deze keuze. Verzendkosten worden betaald door de Koper.

 

7. Indien de koper in gebreke blijft met het afnemen van de producten wanneer deze voor de eerste maal worden aangeboden door JELLZ® -Cosmetics, is JELLZ® - Cosmetics gerechtigd de producten voor kosten en risico van koper op te slaan. JELLZ® -Cosmetics zal de producten niet aan de koper beschikbaar stellen totdat de bijkomende kosten voor transport en opslag volledig door koper zijn betaald. Indien de producten niet binnen 30 Dagen na de oorspronkelijke levering door koper zijn opgehaald, dan heeft JELLZ® -Cosmetics het recht om, na het versturen van een aanmaning, de producten te vernietigen of er een andere bestemming voor te zoeken. De koper heeft in dat opzicht niet het recht een vordering tegen JELLZ® -Cosmetics in te stellen. De eventuele opbrengsten van de herbestemming worden verrekend aan de koper na aftrek van gerelateerde kosten, zonder afbreuk te doen aan het recht van JELLZ® -Cosmetics om de volledige overeengekomen prijs te vorderen.

 

ARTIKEL 6 KLACHT PLICHT BEDRIJFSMATIGE KOPER;

 

1. De koper is verplicht de producten te controleren zodra hij deze heeft ontvangen. De koper moet onder andere nagaan of de producten voldoen aan de kwaliteit en kwantiteit van hetgeen is overeengekomen tussen partijen.

 

2. Klachten over uiterlijk zichtbare tekortkomingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden medegedeeld door de koper, aan JELLZ® -Cosmetics.

 

3. Klachten over niet-uiterlijk zichtbare tekortkomingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden medegedeeld door de koper aan JELLZ® -Cosmetics binnen 3 dagen na ontdekking maar uiterlijk binnen twee maanden na levering, welke periode wordt gezien als vervaltermijn.

 

4. Klachten over facturen die verzonden zijn door JELLZ® -Cosmetics dienen binnen vijf dagen na factuurdatum aan JELLZ® -Cosmetics te zijn medegedeeld, welke periode gezien wordt als vervaltermijn.

 

5. Klachten over de kwantiteit, volume en/of producten die verkeerd zijn besteld door de koper zullen niet in behandeling worden genomen door JELLZ® -Cosmetics.

 

6. De koper moet aan JELLZ® -Cosmetics de mogelijkheid geven om de gegrondheid van de klacht te onderzoeken.

 

7. Producten die door JELLZ® -Cosmetics als gebrekkig worden gezien zullen ofwel vervangen worden, ofwel zal de verkoopprijs zonder bijkomende kosten worden vergoed aan koper, met uitsluiting van enige andere (aanvullende) aansprakelijkheid voor schadevergoeding.

 

8. Producten mogen alleen worden teruggezonden na schriftelijke of per e-mail ontvangen toestemming van JELLZ® -Cosmetics, maar ten koste en voor risico van de koper zonder dat dit enige erkenning van aansprakelijkheid impliceert.

 

ARTIKEL 7 ANNULERING BEDRIJFSMATIGE KOPER;

 

1. Indien de koper zijn bestelling geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, behoeft dit de nadrukkelijke per e-mail of schriftelijke instemming van JELLZ® -Cosmetics. Indien JELLZ® -Cosmetics met de annulering akkoord kan gaan, is koper gehouden aan JELLZ® - Cosmetics alle met het oog op de uitvoering van de order gemaakte kosten te vergoeden, alsmede te vermeerderen met een schadeloosstelling, ter hoogte van 10% van de overeengekomen prijs. Een en ander onverminderd de rechten van JELLZ® -Cosmetics op vergoeding van de volledige schade, die door de annulering is veroorzaakt.

 

2. Indien nadrukkelijk en per e-mail of schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen dat een door JELLZ® -Cosmetics geleverde en door koper geaccepteerde zending door JELLZ® -Cosmetics wordt teruggenomen, zal JELLZ® -Cosmetics hooguit 75% van de verkoopprijs, verminderd met kosten en geleden winstderving, teruggeven, zonder dat koper hieraan een recht kan ontlenen, daar het besluit om hiertoe al dan niet over te gaan uitsluitend is voorbehouden aan JELLZ® -Cosmetics.

 

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID;

 

1. Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende van JELLZ® -Cosmetics, is JELLZ® -Cosmetics, slechts aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van JELLZ® -Cosmetics, dan wel van personen door JELLZ® -Cosmetics tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd, tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door JELLZ® -Cosmetics geleverde producten in verband waarmee de schade is ontstaan.

 

2. Iedere aansprakelijkheid van JELLZ® -Cosmetics voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, geleden door koper en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3. Indien koper producten, waaromtrent JELLZ® -Cosmetics hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is koper verplicht JELLZ® -Cosmetics te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door JELLZ® -Cosmetics aan de wederpartij geleverde Producten.

 

4. In het geval dat JELLZ® -Cosmetics besluit om gebruik te maken van het recht van opschorting of vernietiging, gebaseerd op de bekende feiten en omstandigheden op dat moment, terwijl achteraf zonder twijfel is gebleken dat de uitoefening van dit recht onterecht was, is JELLZ® -Cosmetics niet aansprakelijk en niet gehouden tot compensatie, tenzij in het geval van grove nalatigheid of opzet van JELLZ® -Cosmetics.

 

5. Koper moet ervoor zorg dragen dat de producten die besteld worden of al besteld zijn en de bijbehorende verpakking, handleidingen en andere informatie voldoen aan de vereisten die gesteld zijn door de autoriteiten in het land van bestemming. Hetzelfde geld voor iedere modificatie, wijziging, verbetering of verandering van de producten, uitgevoerd door JELLZ® -Cosmetics. Het gebruik van de producten in overeenstemming met de door de autoriteiten gestelde eisen komt voor risico van de koper.

 

6. Alle bedingen in deze voorwaarden en in het bijzonder betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van JELLZ® -Cosmetics en betreffende de vrijwaring van JELLZ® -Cosmetics voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die in dienst zijn van JELLZ® - Cosmetics dan wel derden voor wiens handelen dan wel nalaten JELLZ® -Cosmetics aansprakelijk kan zijn.

 

7. Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze voorwaarden koper aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum JELLZ® -Cosmetics, is JELLZ® -Cosmetics slechts aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van JELLZ® -Cosmetics, dan wel van personen door JELLZ® -Cosmetics tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd, tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door JELLZ® -Cosmetics geleverde Producten in verband waarmee de schade is ontstaan.

 

ARTIKEL 9 VERKOOP AAN DERDEN;

 

1. De Producten van JELLZ® -Cosmetics mogen onder geen beding door koper worden doorverkocht aan Derden anders dan Consumenten. Mocht u aanvragen krijgen van salons, groothandels, online partijen etc. dan is het voor ieders belang hier niet op in te gaan en dit te melden aan JELLZ®- Cosmetics.

 

 

2. De producten mogen zonder schriftelijke toestemming van JELLZ® -Cosmetics niet worden aangeboden via online marktplaatsen van Derden of gelijkwaardige online platforms als: Bol.com - Amazon – Marktplaats – EBay etc.

 

3. JELLZ® -Cosmetics is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de overdracht aan Derden.

 

 

ARTIKEL 10 INTELLECTUEEL EIGENDOM;

 

 

1. Op de inhoud, het uiterlijk en de lay-out van de Website van JELLZ® -Cosmetics alsmede op alle afbeeldingen, teksten en andere elementen hierin vervat rust het auteursrecht van JELLZ® - Cosmetics. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van JELLZ® -Cosmetics is het niet toegestaan voor verveelvoudiging of openbaarmaking te zorgen.

 

2. De schade die is ontstaan ten gevolge van een inbreuk op het auteursrecht komt voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 11 EIGENDOMS VOORBEHOUD;

 

1.Zolang Koper enige verbintenis jegens JELLZ® -Cosmetics niet volledig is nagekomen blijven geleverde producten ingevolge artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek eigendom van JELLZ® -Cosmetics en wel voor rekening en risico van koper.

 

2,Koper wordt in dat geval geacht de producten voor JELLZ® -Cosmetics te houden tot het tijdstip waarop hij zijn verplichtingen jegens JELLZ® -Cosmetics volledig is nagekomen.

 

3. Zolang de eigendom van de producten niet op koper is overgegaan, heeft hij niet het recht de producten op enigerlei wijze te vervreemden, verhuren of bezwaren met een zekerheidsrecht, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft, zulks na schriftelijke of per e-mail verkregen toestemming van JELLZ® -Cosmetics, in welk geval koper zijn vordering op derden reeds nu voor alsdan aan JELLZ® -Cosmetics cedeert en aan JELLZ® -Cosmetics op diens eerste verzoek de akte van cessie zal verstrekken. Te harer keuze kan JELLZ® -Cosmetics ook vestiging van een stil pandrecht bij voorbaat verlangen.

 

4. De koper is verplicht om de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorg en herkenbaar als eigendom van JELLZ® -Cosmetics op te slaan.

 

 

5. Indien koper haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is zij gehouden zonder nadere ingebrekestelling JELLZ® -Cosmetics op eerste verzoek de aan haar in eigendom toebehorende producten ter beschikking te stellen. aan JELLZ® -Cosmetics en diens werknemers komt alsdan het recht toe het terrein van koper te betreden om zich het feitelijk bezit van de geleverde producten te verschaffen.

 

6. Koper verplicht zich de belangen van JELLZ® -Cosmetics in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. Koper verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op haar assuradeuren aan JELLZ® -Cosmetics te cederen.

 

7. In het geval dat de koper derde partijen heeft ingeschakeld, zoals een sub-distributeur (met de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van JELLZ® -Cosmetics), is de koper verplicht om JELLZ® - Cosmetics te verzekeren dat JELLZ® -Cosmetics ook het eigendomsrecht tegen deze derde partij kan uitoefenen.

 

ARTIKEL 12 OVERMACHT;

 

1. In geval van tekortkoming door JELLZ® -Cosmetics in de nakoming van de overeenkomst welke tekortkoming is veroorzaakt door overmacht, zal JELLZ® -Cosmetics nakoming van de overeenkomst mogen opschorten en derhalve niet gebonden zijn aan enige levertijd. De koper heeft in geen enkel geval recht op vergoeding van enige schade.

 

2. In het geval van overmacht zullen partijen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen.

 

3. Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van JELLZ® -Cosmetics wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: - a. schade ten gevolge van natuurrampen en/of stormschade - b. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd - c. werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd - d. verlies of beschadiging van goederen bij transport - e. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers - f. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden - g. gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen - h. brand of ongevallen in het bedrijf van JELLZ® -Cosmetics - i. niet of niet tijdige levering aan JELLZ® -Cosmetics door toeleveranciers - j. stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie

 

4. Gedurende de situatie van overmacht heeft JELLZ® -Cosmetics het recht om haar verplichtingen op te schorten.

 

5. In het geval dat JELLZ® -Cosmetics niet in staat is om haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen door een tijdelijke (meer dan 3 maanden) situatie van overmacht of een blijvende situatie van overmacht, is JELLZ® -Cosmetics gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige verplichting om te compenseren.

 

6. Indien JELLZ® -Cosmetics in het geval van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dient koper de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan JELLZ® -Cosmetics.

 

ARTIKEL 13 BOETE;

 

1. In het geval dat de koper in strijd handelt met artikel 8, 9 of 10, dient de Koper JELLZ® - Cosmetics een direct opeisbare boete te betalen ad €50.000 voor iedere inbreuk makende handeling, te vermeerderen met €10.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt zonder dat verzuim of ingebrekestelling is vereist.

 

2. JELLZ® -Cosmetics behoudt het recht om geleden schade door toedoen van koper te vorderen.

 

ARTIKEL 14 TOEPASSELIJK RECHT;

 

1. Op deze Voorwaarden, alle overeenkomsten en alle onderhandelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

2. Alle geschillen voorvloeiend of in verband met deze voorwaarden en de overeenkomst worden beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Nijmegen, tenzij een andere Nederlandse rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.

 

 

IDENTITEIT VAN JELLZ®-COSMETICS

 

JELLZ®-Cosmetics

Reigerstraat 43

6658 GH Beneden Leeuwen, Nederland

 

NL: 0031 (0)651160080

 

info@jellz-cosmetics.com

www.jellz-cosmetics.com

 

KVK: 10012300

 

BTW nummer: NL001913571B90